More

Highlight

How Himalayan communities are changing cultivation practices in the context of climate change

SUBEDI Ashma, RAUT Nani, GURUNG Smriti
2023, 4 (4): 378-389.      
Highlight

Rural sustainable development: A case study of the Zaozhuang Innovation Demonstration Zone in China

Binsheng LIU, Xiaohui ZHANG, Junfeng TIAN, Ruimin CAO, Xinzhang SUN, Bin XUE
2023, 4 (4): 390-404.      
Highlight

Small ruminant value chain in Al-Ruwaished District, Jordan

AWAD Rula, TITI Hosam, MOHAMED-BRAHMI Aziza, JAOUAD Mohamed, GASMI-BOUBAKER Aziza
2023, 4 (4): 416-424.      
Highlight

Identifying eco-functional zones on the Chinese Loess Plateau using ecosystem service bundles

Fan WU, Youjia LIANG, Lijun LIU, Zhangcai YIN, Jiejun HUANG
2023, 4 (4): 425-440.      

30 December 2023, Vol.4, No. 4

KIRIKKALELI Dervis, SOFUOĞLU Emrah, Raza ABBASI Kashif, ADDAI Kwaku
Abstract ( 10 )   PDF ( 302KB )( 1 )   Rich HTML ( 3 )
RJILI Houda, JAOUAD Mohamed, SELMI Chaker
Abstract ( 10 )   PDF ( 382KB )( 3 )   Rich HTML ( 2 )
ADDAI Godfred, AMPONSAH Owusu, Dogkubong DINYE Romanus
Abstract ( 13 )   PDF ( 476KB )( 7 )   Rich HTML ( 2 )
SUBEDI Ashma, RAUT Nani, GURUNG Smriti
Abstract ( 10 )   PDF ( 643KB )( 4 )   Rich HTML ( 1 )
Binsheng LIU, Xiaohui ZHANG, Junfeng TIAN, Ruimin CAO, Xinzhang SUN, Bin XUE
Abstract ( 10 )   PDF ( 1263KB )( 3 )   Rich HTML ( 2 )
Chandra VOUMIK Liton, Hasanur RAHMAN Md., Maznur RAHMAN Md., RIDWAN Mohammad, AKTER Salma, RAIHAN Asif
Abstract ( 8 )   PDF ( 294KB )( 3 )   Rich HTML ( 3 )
AWAD Rula, TITI Hosam, MOHAMED-BRAHMI Aziza, JAOUAD Mohamed, GASMI-BOUBAKER Aziza
Abstract ( 15 )   PDF ( 1036KB )( 1 )   Rich HTML ( 5 )
Fan WU, Youjia LIANG, Lijun LIU, Zhangcai YIN, Jiejun HUANG
Abstract ( 10 )   PDF ( 6045KB )( 3 )   Rich HTML ( 2 )
BASU Aishwarya, Prakash BASU Jyotish
Abstract ( 9 )   PDF ( 508KB )( 1 )   Rich HTML ( 5 )
ABUHAY Tewodros, TESHOME Endalkachew, MULU Gashaw
Abstract ( 9 )   PDF ( 408KB )( 2 )   Rich HTML ( 1 )