Characteristics and utilization of plant diversity and resources in Central Asia
Yuanming Zhang, Daoyuan Zhang, Wenjun Li, Yaoming Li, Chi Zhang, Kaiyun Guan, Borong Pan
Regional Sustainability . 2020, (1): 1 -10 .  DOI: 10.1016/j.regsus.2020.08.001